Cienījamie vecāki!

Rīgas 71. vidusskola, pamatojoties uz Rīgas Domes 2015. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.137 ‘’Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē”, turpina izglītojamo pieņemšanu 1. klasē. 

Rīgas 71. vidusskola 2021./2022. mācību gadā 1. klasēm piedāvā šādas programmas:
Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma. 
Izglītības programmas kods 21011121

Pēc sākumskolas beigšanas, pamatojoties uz izglītojamā sekmju rādītājiem un viņa sasniegumiem olimpiādēs un konkursos, tiek piedāvāta iespēja turpināt apgūt padziļinātas mācību programmas (saskaņā ar vecāku iesniegumu un piekrišanu tam):

 • priekšmetu padziļinātas apguves programma matemātikas, eksakto zinātņu un tehnoloģiju jomā. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma;  
 • priekšmetu padziļinātas apguves programma humanitāro un sociālo zinātņu jomā, otrās svešvalodas apguve. Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma. 

Skolas izglītojamie aktīvi piedalās pilsētas, valsts un starptautiskajās olimpiādēs un konkursos.

Lai attīstītu skolēna spējas, skola piedāvā papildus izglītošanos fakultatīvos, pulciņos, sporta sekcijās.

Fakultatīvi:

 • angļu valoda;
 • pētniecisko iemaņu attīstīšana;
 • loģiskās domāšanas attīstīšana – “Erudīts”;
 • kristietības mācība (saskaņā ar vecāku iesniegumu);
 • nodarbības ar logopēdu;
 • nodarbības ar speciālo pedagogu;
 • koriģējošā vingrošana.

Pulciņi:

 • klasiskās dejas pulciņš «Čipolīno»;
 • mūsdienu dejas pulciņš “WICTORIA DANCE”;
 • sporta deju pulciņš “Dzintarkrasts”;
 • koris;
 • foto pulciņš;
 • vizuālās mākslas pulciņš “Radošās idejas”;
 • teātra pulciņš “Maska”;
 • mākslas studija “Nordeka”;
 • sporta spēļu sekcija “Tautas bumba”;
 • basketbola sekcija;
 • volejbola sekcija; 
 • futbola sekcija;
 • karate sekcija.

Vecāko klašu skolēni (pēc sākumskolas beigšanas) var apmeklēt:

 • jauno blogeru skolu;
 • vokālo ansambli;
 • rokdarbu izgatavošanas no pērlītēm pulciņu; 
 • tūrisma pulciņu “Ēdelveiss”;
 • folkloras pulciņu;
 • florbola sekciju;
 • skolas muzeja pulciņu.
 • Skolā noris aktīvs audzināšanas darbs.

Skolā noris aktīvs audzināšanas darbs.
Tradicionālie skolas pasākumi:

 • Valsts svētku svinēšana,
 • Zinību diena,
 • “Iesvētīšana” pirmklasniekos,
 • Ziemassvētku lasījumi,
 • Sv.Tatjanas diena,
 • Masļenica,
 • Mātes diena,
 • “Pūce” un citi.
 • Izbraukuma ekskursijas pa Latviju.

Skola piedalās projektos “Skolas soma”, “Karjera”, “PuMPuRS”, “Erasmus”, EP Vēstnieku skola.

1.-2. klasēs ir pagarinātās dienas grupa. Pagarinātās dienas grupas darbības laikā skolotājs konsultē izglītojamos mājasdarbu pastāvīgās veikšanas procesā, organizē spēles un pastaigas svaigā gaisā.

Skolā darbojas brīvā laika centrs “Kolumbs”, kurā bērni līdz vakaram (līdz 18.00) var pavadīt brīvo laiku spēlējoties, gaidot savus vecākus. 

Jaunajā, 2021./2022. mācību gadā, pirmajās klasēs strādās kvalificēti skolotāji ar lielu pedagoģiskā darba stāžu: Anžella Dundure, Tatjana Kovaļenko, Irina Maslovska.

Gaidām Jūsu bērnus mūsu skolā!

Uzņemšanas 1. klasē noteikumi 2021./2022. mācību gadam

Sakarā ar grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas pieņemti Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra sēdē, vecāki pieteikumus par bērna reģistrēšanu rindā uz 1. klasi var iesniegt: sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu

Pieteikumu reģistrēšanu klātienē lūdzam izvēlēties kā pēdējo iespējamo variantu gadījumā, ja vecākiem nav pieejamas ierīces, internets vai nav iespējams autorizēties portālā Latvija.lv. Vecākiem ir iespēja pārliecināties par bērna reģistrēšanu rindā portālā Latvija.lv pakalpojumā “Mani dati izglītības reģistros”. 

Nepieciešamības gadījumā mēs ar Jums sazināsimies.

Iesnieguma veidlapa (novietojiet kursoru uz faila – nospiediet bultiņu – nospiediet Download; iesniegums ir pieejams Word un PDF formātā)


Svarīgā informācija

Vecāku pienākumi. 

 • Līdz 15.05.2021. uzrakstīt iesniegumu par bērna pieņemšanu nākamā mācību gada 1. klases pretendentu sarakstā.
 • Iesniegumam jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija.
 • Jūnija sākumā, pēc paziņojuma saņemšanas no skolas administrācijas par bērna ieskaitīšanu 1. klasē, vecāki 10 darba dienu laikā iesniedz elektronisko iesniegumu par bērna ieskaitīšanu 1. klasē.
 • Līdz 01.08.2021. jāiesniedz medicīniskā karte 026/u.
 • Ja vecāki maina skolu, tad par to mācību iestādi nepieciešams informēt rakstiski. 

Skolas pienākumi.

 • Līdz 1. maijam skolas direktors izdod rīkojumu par 1. klasē pieņemamo skolēnu skaitu, pamatojoties uz departamenta dokumentiem. 
 • Katra gada 15. maijā pretendentu 1. klasei saraksts tiek slēgts  un sākas tā izskatīšana.
 • 1. jūnijā, saskaņā ar 1. klašu noteikto daudzumu un saskaņā ar no vecākiem saņemto iesniegumu par pretendēšanu 1. klasē skaitu, skola veido pirmo klašu sarakstus.
 • Ieskaitot 1. klasē, prioritāte ir bērniem:
  • kuri šajā mācību gadā sasniedz 7 gadu vecumu,
  • kuri ir deklarēti mācību iestādes mikrorajonā,
  • kuriem brālis vai māsa mācās šajā mācību iestādē,
  • kuri mūsu skolā ir apmeklējuši adaptācijas grupas.
 • Bērni, kuru vecāki ir iesnieguši iesniegumu pēc 16. maija, tiek ieskaitīti klasē pēc skolas administrācijas ieskatiem.
 • 1. klašu skolēnu saraksti 1. jūnijā tiks publicēti skolas mājaslapā.
 • 5 darba dienu laikā pēc 1. klašu skolēnu sarakstu publicēšanas skolas administrācija vecākiem nosūta elektronisko paziņojumu par viņu bērna ieskaitīšanu 1. klasē vai – par ieskaitīšanas atteikumu.

Jūnija sākumā, pēc paziņojuma par skolēna ieskaitīšanu 1. klasē saņemšanas no skolas administrācijas, vecāki 10 darba dienu laikā iesniedz elektronisko iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē.

(Šā iesnieguma veidlapu skolas administrācija skolas mājaslapā publicēs 1. jūnijā.)

Vairāk par nākamo 1.klašu audzinātājām varat uzzināt uzspiežot uz zemāk norādītajām saitēm:

Anžella Dundure
Tatjana Kovaļenko
Irina Maslovska

Papildus informāciju var uzzināt pie skolas sekretāres pa tālruni 67456551 vai pie skolas direktora vietniecēm sākumskolā: 

Olga Lukovņikova pa tālruni 67459870
Olga Zubčenko pa tālruni 67459870

Rīgas 71. vidusskola