Uzņemšana 1. klasē

Cienījamie vecāki!

Rīgas 71.vidusskola turpina bērnu uzņemšanu 1.klasē 2019./2020. mācību gadā.
Mūsu skola 2019./2020. mācību gadā  piedāvā 1. klasēm šādas programmas:

1.а klase: Pamatizglītības mazākumtautību humanitārā un sociālā virziena programma.
Izglītības programmas  kods 21012121.

Klases audzinātāja:Tatjana Spiridonova


1.b klase: Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma.                     
Izglītības programmas kods 21013121.

Klases audzinātāja: Ludmila Ļipovicka


1.с klase: Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma.
Izglītības programmas  kods – 21013121

Klases audzinātāja: Natalija Fomina


Uzņemšanas noteikumi 1.klasē 2019./2020.m.g.

Rīgas Domes 2015.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.137 ‘’Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē” nosaka  iesnieguma par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kārtību.

Vecāki vai likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt

1.Ierodoties izglītības iestādē klātienē:
Dokumentus pieņem kancelejā  skolas sekretāre – Rīgas 71.vidusskolas , II korpusa telpās  Grīvas ielā 26, 1.stāvā, 102. kabinetā,  tālrunis  67456551.Pieņemšanas laiks katru dienu no 8.30 līdz 16.30.

Piesakot bērnu  uzņemšanai 1.klasē, vecāki ( aizbildņi):

  • uzrāda personu apliecinošus dokumentus
  • iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
  • aizpilda iesnieguma veidlapu
  • līdz 01.06.2019.. iesniedz medicīnisko karti 026/u

2.Pieteikumu iesniedzot elektroniski:
Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r71vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.


1. klašu skolēnu vecāki izvēlas, vai skolēns 1. – 3. klasē apgūs ētiku vai kristīgo mācību.


Papildus informāciju var iegūt pie sākumskolas mācību pārzines Olgas Lukovņikovas, 101.kabinetā, tālruņa Nr. 67459870
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no 9.00 līdz 14.30
Ceturtdienās  no 13.00 līdz 17.00

Aktuālā informācija par attālināto mācību procesu
Lasīt
close-image