1 2 3 4
;

Rīgas 71.vidusskolas un BVRE jaunais projekts

25.09.2017

2017./2018. mācību gadā Rīgas 71.vidusskola un Bundesverband russischsprachiger Eltern e.V. (BVRE)) kopīgi īsteno projektu „All Together Now for Europe without Discrimination and Chances for All! Ein deutsch-lettisches Filmprojekt von Jugendlichen ohne und mit geringen Chancen im vereinten Europa“ („Visi kopā par Eiropu bez diskriminācijas un ar vienādām iespējām ikvienam). Tas ir vācu - latviešu kinoprojekts, kurā piedalās jaunieši ar dažādām sociālām iespējām . Šo projektu finansiāli atbalsta fonds EVZ ((Erinnerung,Verantwortung und Zukunft/Piemiņa, Atbildība. Nākotne) programmas Europeans for Peace ietvaros. Šī programma atbalsta internacionālus jaunatnes projektus.

BVRE jau ir pieredze līdzīgu projektu īstenošanā sadarbībā ar Rīgas 71.vidusskolu. No 2015.gada jūnija līdz 2016.gada jūnijam Rīgas 71.vidusskola un Bundesverband russischsprachiger Eltern e.V. (BVRE)) īstenoja starptautisku teatrāli integratīvu projektu pusaudžiem un jauniešiem (arī ar īpašām vajadzībām) „All Together Now!“, kura rezultātā tapa teatrāla perfomance un foto izstāde. Projekta mērķis bija izpētīt sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citu tautību pārstāvjiem Latvijā un Vācijā, sekmēt tolerantākas sabiedrības veidošanos. Arī šis projekts tika finansēts ar fonda EVZ atbalstu.

Projekta ietvaros notiks divu internacionālu jauniešu grupu no Ķelnes un no Rīgas radoša sadarbība (katrā grupā darbosies 15 dalībnieki – 13 jaunieši vecumā no 15 līdz 21 gadam un divi pieaugušie). 2017.gada oktobrī un 2018.gada maijā notiks 6-7 dienu apmaiņas braucieni. Jaunieši kopīgi centīsies izveidot dokumentālu filmu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu radošajai mijiedarbībai, sadarbībai un refleksijai.

Galvenā projekta tēma ir: jauniešu pasaule mūsdienās. Tiks pētīts kopīgais un atšķirīgais jauniešu dzīvē, dažādās grupas , kurās iesaistās jaunatne, diskriminācija un jauniešu iesaistīšanās sociālajā dzīvē gan Latvijā, gan Vācijā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tēmai: tolerance un antidiskriminācija.

Galvenais projekta uzdevums- izanalizēt, kā jaunieši iztēlojas nākotni apvienotajā Eiropā. Jaunieši analizēs, kā viņi redz nākotni bez diskriminācijas – gan saistībā ar fiziskajām vai garīgajām spējām, tautību vai reliģisko piederību u.tml. Tiks filmētas intervijas ar dažādiem cilvēkiem.

Ir iecerēts arī parādīt problēmas, kas rodas jauniešiem, meklējot savu identitāti, atspoguļot 21.gadsimta jauniešu mērķus un cerības. Projekta noslēgumā ir paredzēts izveidoto filmu demonstrēt Rīgā. Ieplānotā auditorija – aptuveni 250 skatītāji.

Jaunieši projektā darbosies dažādās meistarklasēs, piemēram, „Dokumentālo filmu veidošana, balstoties uz mūsdienīgiem biogrāfiskajiem materiāliem”, „Vai viegli būt jaunam? 21.gadsimta jauniešu izaicinājumi un laikmeta izpratne”. Šīs meistarklases vadīs profesionāļi – operatori, teatrālie pedagogi, režisori, scenāristi, žurnālisti. Veidojot dokumentālo filmu, jaunieši balstīsies uz mūsdienu jaunatnes biogrāfisko materiālu un filmu „Vai viegli būt jaunam”. Filmā tiks atspoguļota tēma „21.gadsimta izaicinājumi jauniešu izpratnē”. Tā kā jaunieši dalīsies arī ar personīgo pieredzi un dzīvesstāstiem, tad rezultātam vajadzētu radīt pozitīvu ietekmi uz jauniešu pašvērtējumu, attīstīt pašapziņu, radīt aktīvāku sabiedrisko pozīciju.

Ieguvums būs arī dažādi jauniešu gūtas pieredzes aspekti un kritiskās domāšanas attīstīšana, neņemot vērā sabiedrības klišejas. Tāpat liela nozīme ir jauniešu kultūrapmaiņai.

Ar šo projektu gribam pievērst uzmanību diskriminācijai un integrācijai sabiedrībā, īpaši attiecībā uz jaunatni. Dažādu sabiedrības grupu savstarpējai tolerancei ir liela nozīme Eiropas un nacionālajā kontekstā. Projekts būs izdevies, ja izdosies veicināt tolerances attīstību.

Goldbird.lv