1 2 3 4

NORMATĪVIE AKTI

Nolikums

Izglītības programmu īstenošanai izmantojamās mācību literatūras un mācību līdzekļu saraksts

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI:

 

PAŠVĒRTĒJUMS

2016. gada 12. decembri Rīgas 71. vidusskolas vadība iesniegusi Izglītības kvalitātes valsts dienestā skolas pašvērtējuma ziņojumu akreditācijai.

Pašvērtējuma ziņojums

 

SKOLĒNU MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

Vērtēšanas kārtība

 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Attīstības plāns 2015./2016.-2017./2018.

 

PRETKORUPCIJAS PASĀKUMA PLĀNS

Pretkorupcijas plāna izpilde 2016./2017. m.g.

Pretkurupcijas plāns 2017. gadam

Goldbird.lv